رویه ارسال سفارش

ارسال کالا برای محدوده اردکان ومیبد رایگان وبرای بقیه شهرها طبق تعرفه پست ودرصورت نیاز تی پاکس میباشد